News & Press Releases - September 22, 2010

Faktaark om Axcel III

Axcel følger DVCA’s retningslinier for “ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse”.

Hvem ejer Axcel III

Godt 80% af Axcel III’s investorer er danske, og resten er udenlandske. Pensionskasser er den største investortype i Axcel med 50% af det samlede kapitaltilsagn. Det betyder, at en stor del af de værdier Axcel skaber ved at købe, udvikle og sælge virksomheder kommer danske pensionsopsparerne til gavn. De øvrige investorer er familiefonde, enkeltpersoner, banker og virksomheder. Investeringsmedarbejderne i Axcel er også investorer i Axcel III, og har således investeret deres egne penge i fonden for hvad der svarer til 1% af fondens kapitaltilsagn.

Investorer i Axcel III:

Større danske investorer er ATP PEP, FIH, Finanssektorens Pensionskasse, GSA Invest (familierne bag Widex), Industriens Pension, Investeringsselskabet af 30.4.1992, Jysk Holding (moderselskab for Jysk), KIRKBI, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Nordea Bank, Nordea Liv & Pension, PFA, PKA, RealDania og SEB Pension.

Større udenlandske investorer er Argentum (Norge), Axa (Frankrig), Amanda/Mandatum (Finland), Ernström Gruppen (Sverige), Equity Partners (Tyskland), Lombard Odiér Darrier Hentsch (Schweiz), Partners Group (Schweiz), von Braun & Schreiber (Tyskland) og Wagram (Holland).

Hvordan arbejder Axcel III

Axcel III har en periode på ca. 10 år til at investere, udvikle og sælge virksomhederne igen. De første fem år bruges på at opkøbe virksomheder, og den periode er overstået i 2010. Der kan dog stadig foretages ”add-on” investeringer (dvs. tilkøb til eksisterende virksomheder), ligesom der kan tilføres kapital til de af fondens virksomheder, der måtte have behov herfor. Axcel III har op til 500 mio. kr. til rådighed til sådanne formål, såfremt det vurderes nødvendigt. Det er vigtigt at understrege, at et provenu fra salg af ét selskab ikke kan bruges til at finansiere andre af fondens virksomheder. Hver enkelt virksomhed har sit eget økonomiske kredsløb helt uafhængigt af fondens øvrige virksomheder.

Det er investorerne, der modtager afkastet fra Axcel III. Det er som nævnt ovenfor typisk institutionelle investorer, familiefonde mv. Axcels provenu fra virksomhedssalg og eventuelt udbytte går således direkte tilbage til investorerne i Axcel III.

Investeringsmedarbejderne har ikke direkte ejerandele i enkeltvirksomheder ejet af Axcel III. Derved sikres, at alle i organisationen har samme interesser som investorerne – nemlig at udvikle alle virksomheder i fonden.

Hvilke selskaber ejer Axcel III

Fonden ejer 11 virksomheder, herunder Pandora. Syv virksomheder er danske, tre er svenske og en er belgisk/dansk.

Virksomhed Opkøbsår Omsætning 2009 EBITDA 2009
Ball Group 2007 420 mio. kr. 32 mio. kr.
Driqoneq 2007 143 mio. Kr. 7 mio. kr.
EskoArtwork 2005 1,1 mia. kr. 229 mio. kr.
HusCompagniet 2006 801 mio. kr. 88 mio. kr.
IDdesign 2007 1,65 mia. kr. (09/10) -104 mio. kr. (09/10)
JBO 2008 1,14 mia. kr. 78 mio. kr.
LGT 2009 667 mio. kr. 70 mio. kr.
Netcompany 2006 222 mio. kr. 76 mio. kr
Noa Noa 2007 476 mio. kr. 56 mio. kr.
Pandora 2008 3,46 mia. kr. 1,57 mia. kr.
TCM 2006 321 mio. kr. -8 mio. kr.

Investeringsprogrammer for ansatte i Axcel

Axcels partnere og øvrige investeringsansvarlige har også investeret i Axcels fonde og kan dermed få del i investeringsafkastet på særlige vilkår – også kaldet ”carried interest”. Betingelserne herfor er på linje med markedsstandarden for lignende danske og udenlandske fonde, og følger DVCA’s retningslinier, der kan downloades her:

http://www.dvca.dk/graphics/dvca/dokumenter/Pressemeddelelser/DVCA%20Retningslinjer.pdf

Der kan først udbetales carried interest, når investorerne har fået alle deres indbetalinger til fonden tilbage, inklusiv samtlige omkostninger til drift af fonden tillagt en årlig forrentning på 8%. Hvis fondens udbytte overstiger denne tærskel modtager investorerne 80% af udbyttet, mens carried interest andelen udgør resten, dvs. 20%. Det skal understreges, at udbetaling af carried interest således kræver, at tilstrækkeligt mange af fondens aktiver er solgt, og dermed blevet gjort til likvide midler. Det er således ikke nok, at der er foretaget regnskabsmæssige opskrivninger af fondens virksomheder, eller at fonden ejer aktier i børsnoterede selskaber, der endnu ikke er endeligt afhændet i markedet.

Går investeringerne ikke som forventet, kan Axcels ansatte også tabe penge på lige fod med investorerne. Det er dette interessefællesskab, der er så vigtigt for kapitalfonde, og som er med til at sikre, at alle involverede parter arbejder i samme retning.

Hvordan beskattes Axcel III og medarbejderne i Axcel Management

De institutionelle investorer beskattes af deres afkast fra kapitalfonde på helt normal vis, svarende til skatten på andre aktiver. Eksempelvis vil institutionelle investorer løbende blive PAL-beskattet med 15% af et eventuelt overskud af deres investeringer. Da 80% af investorerne i Axcel III er danske, vil en stor del af fondens udbytte ultimativt blive beskattet i Danmark.

Axcel III’s investeringer varetages af et managementsselskab, der hedder Axcel Management A/S. Dette selskab har 27 medarbejdere. De af medarbejderne, der samtidig er investeringsansvarlige har som nævnt selv investeret i Axcel III, og kan derfor modtage carried interest, som de i givet fald skal betale fuld dansk skat af. Alle Axcelmedarbejdere, der arbejder i Danmark betaler skat i Danmark, og alle Axcelmedarbejdere, der bor i Sverige, betaler skat i Sverige.